Konsumencki kredyt gotówkowy KREDYT WAKACYJNY

Prowizja od kredytu:
0,00%

Oprocentowanie kredytu: 5,53% (WIBOR 3M* + marża 5,29%)

Okres kredytowania: do 60 miesięcy

Opłata przygotowawcza: 0,50% wnioskowanej kwoty kredytu, min 70,00 zł

*) WIBOR 3M – stawka bazowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 21.666,67 zł, kwota udzielonego kredytu: 21.666,67 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 3M*+ marża 5,29 = 5,53%, miesięczne raty równe kapitałowe kredytu: 59 rat po 414,19 zł i 1 rata 411,19 zł, odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, całkowity koszt kredytu: 4.590,76 zł, w którego skład wchodzą: opłata przygotowawcza: 108,33 zł, odsetki od kredytu: 3.182,43 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł, koszt usług dodatkowych: 1 300,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy: 1 300,00 zł (składki roczne płatne po 260,00 zł) oraz koszt otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy: 0,00 zł., pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu: 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 8,26%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 26.257,43 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.10.2021r.

Oferta ważna do 29.10.2021r.

Szczegółowe informacje dostępne w Oddziałach Banku.