Ład Korporacyjny

Oświadczenie w sprawie przyjęcia polityki i zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Malborku uprzejmie informuje, iż od 31.12.2014r. przyjął i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Dokument ten jest zbiorem zasad, którymi na codzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Malborku w wykonywaniu swojej działalności, relacjach z Udziałowcami, Klientami oraz swoim otoczeniem.

1. Dane rejestrowe Banku:

Bank Spółdzielczy w Malborku, ul. 17 Marca 32, 82-200 Malbork, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000068640 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 579-10-01-517, REGON 000496018.

1. Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Malborku

2. Skład Organu Nadzorującego – Rada Nadzorcza

3. Skład Komitetu Audytu

4. Skład Organu Zarządzającego – Zarząd

5. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Malborku

6. Oświadczenie Banku o stosowaniu Polityki Ładu Korporacyjnego

7. Zasady anonimowego powiadamiania Zarządu lub RN o nadużyciach w Banku

8. Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego

9. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania

10. Ocena realizacji Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego

Jednocześnie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Malborku w swojej siedzibie i Oddziałach udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego Ład Korporacyjny, tj.:

  • Statut Banku,

  • podstawową strukturę organizacyjną Banku,

  • ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku w kontaktach z Klientami,

  • politykę informacyjną w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału,

  • zasady dobrych praktyk Banku, zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

  • ocenę stosowania Polityki i zasad ładu korporacyjnego za rok 2019.

    Tryb rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków zamieszczony jest w odrębnej instrukcji dostępnej w placówkach Banku.