R – Poręczenie

Umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Wierzycielem może być rezydent/nierezydent.