Kredyt gotówkowy „Dobry kredyt”

KREDYT GOTÓWKOWY DOBRY KREDYT

Oprocentowanie: 6,37 % (WIBOR12M*+marża 4,50 %) stopa zmienna w stosunku rocznym

Opłata przygotowawcza: 0,5% min. 50,00 zł

Prowizja: 4,50%

 * Stopa bazowa 12M – stopa WIBOR12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w 4 kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. kwota udzielonego kredytu: 5.000,00 zł,

 2. całkowita kwota kredytu: 5.000,00 zł

 3. okres kredytowania: 12 miesięcy,

 4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 12M* + marża 4,50% = 6,37%,

 5. miesięczne raty równe kapitałowe kredytu: 11 rat po 416,67 zł i 1 rata 416,63 zł, odsetki płatne od faktycznego zadłużenia,

 6. całkowity koszt kredytu 503,14 zł, w którego w skład wchodzą:

 • opłata przygotowawcza: 50,00 zł,

 • prowizja za udzielenie kredytu: 225,00 zł,

 • odsetki od kredytu: 173,14 zł,

 • koszty usług dodatkowych: 55,00, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 55,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,

 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

 1. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 21,28%,

 2. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 5.503,14 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodniez harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.03.2019r.