Dla kogo?

Mikroprzedsiębiorca:

Firma, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

Firma, która zatrudnia od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jej roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mnl EUR

Najważniejsze informacje

Jak się przygotować do złożenia wniosku

 • Upewnij się, że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.

 • Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku.

 • Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp do bankowości internetowej ( login i hasło).

 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019r.

 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019r. , lub na dzień złożenia wniosku.

 • Instrukcja jak wypełnić wniosek o subwencję dla mikrofilm.

 • Instrukcja jak wypełnić wniosek dla MŚP

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje:

 • Deklarację VAT-7 za marzec br. I VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020r.

 • Deklarację VAT-7 za kwiecień br. można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Pamiętaj, że:

 • wniosek o subwencję możesz złożyć tylko w jednym Banku, nawet jeśli Twoja firma ma konta w różnych bankach

 • subwencje otrzymujesz tylko raz za miesiąc, który wybierzesz we wniosku jako miesiąc spadku obrotów

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PFR subwencja trafi na wskazany we wniosku numer rachunku

Kro może skorzystać ze wsparcia?

 • Firma, której przychody ze sprzedaży spadły co najmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z epidemią

 • Firma, wobec której nie trwa żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne

 • Firma, która jest rezydentem podatkowym w Polsce, tzn. płaci podatki w Polsce przez ostatnie dwa lata obrotowe lub przeniesie rezydencje podatkową do Polski w ciągu 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji

 • Firma, która prowadziła swoją działalność na dzień 31 grudnia 2019r.

 • Firma, która na dzień 31 grudnia 2019r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest zaległością)/.

Zasady wsparcia dla mikrofirm

Mikrofirmy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 324 tys. zł. (średnio ok. 72-96 tys. zł ) na 3 lata. Środki bezzwrotne wynoszą do 75% subwencji:

 • 25 % pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia subwencji,

 • dodatkowe 50% w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Zasady wsparcia dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Środki bezzwrotne wynoszą do 75% subwencji:

 • 25 % pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia subwencji

 • 25% w zależności od poniesionych przez przedsiębiorstwo strat w sprzedaży

 • dodatkowe 50% w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

 Na jakie cele można przeznaczyć subwencję?

 • Pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • Przedterminowa spłata kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji

WAŻNE!

Nie można przeznaczyć środków z subwencji finansowej na płatności od właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa