Zawieszenie spłat kredytu – klient instytucjonalny

1. Zawieszenie spłaty rat kapitałowych i/lub rat odsetkowych na okres do 6 miesięcy maksymalnie do 30.09.2020 r. poprzez:

 – wydłużenie okresu spłaty kredytu o okres równy okresowi zawieszenia;

 – zwiększenie wysokości ostatniej raty kredytu;

 – inne indywidualne ustalenia z Bankiem,

 2. Złożenie wniosku

 W sprawie złożenia wniosku prosimy o kontakt z Oddziałem prowadzącym obsługę kredytu (numery telefonów na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt) .

 Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać na wskazana przez pracownika Oddziału skrzynkę meilową.

 3. Decyzja

 Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, o decyzji Bank powiadamia Kredytobiorcę niezwłocznie.

 Pozytywna decyzja wiąże się z zawarciem aneksu do umowy.

 Za zawieszenie spłat nie są pobierane dodatkowej opłaty i prowizje.

 W ciągu 60 dni od ustania epidemii dokonane zostanie pisemne potwierdzenie zmian Umowy kredytu, z których wynika zobowiązanie kredytowe, a której termin spłaty został zmieniony. Dotyczy to również prawnych zabezpieczeń kredytu.